Disclaimer

E-mail disclaimer

ATB Accountants & Belastingadviseurs is bij de Kamer van Koophandel in Nederland geregistreerd onder nummer 09218678. De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. ATB Accountants & Belastingadviseurs staat niet in voor de juiste en/of volledige overbrenging of ontvangst van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. ATB Accountants & Belastingadviseurs wijst er met nadruk op dat er risico’s verbonden zijn aan het gebruik van e-mail en daaraan verbonden bijlagen. ATB Accountants & Belastingadviseurs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik en/of openen van e-mail en/of bijlagen.

Juridisch bindende verplichtingen kunnen alleen ontstaan voor ATB Accountants & Belastingadviseurs middels geschreven documenten, getekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van ATB Accountants & Belastingadviseurs. Op alle diensten en werkzaamheden van ATB Accountants & Belastingadviseurs zijn de algemene voorwaarden van toepassing waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen.

The English version:

ATB Accountants & Belastingadviseurs is registred at the Chamber of Commerce in The Netherlands with number 09218678. The information contained in this communication is confidential and may be legally priviliged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is adressed and others authorized to receive it.

If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. ATB Accountants & Belastingadviseurs is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. ATB Accountants & Belastingadviseurs expressly point out that there are risks associated with the use of e-mail and possible attachments of this e-mail. ATB Accountants & Belastingadviseurs will not accept any liability whatsoever for any damage resulting from the use of e-mail or attachments of this e-mail.

Legally binding obligations can only arise for ATB Accountants & Belastingadviseurs by means of a written instrument, signed by an authorized representative of ATB Accountants & Belastingadviseurs. On all our services and other work of ATB Accountants & Belastingadviseurs are the General Conditions applied and contain a limitation of liability.